-Globos centras


  

             

                                        Globos centro funkcijos

              Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-327 „Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo pavedimo Šilutės socialinių paslaugų centrui“ nuo 2016 m. balandžio 1 d. Šilutės socialinių paslaugų centrui pavesta teikti  Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą.

              2018 m. gegužės 31 d. Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1048 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“ Šilutės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų veiklos sritys prasiplėtė – įsteigtas Pagalbos globėjams (rūpintojams)ir įvaikintojams skyrius, atliekantis Globos centro funkcijas.

Pagrindinės Centro funkcijos

* Įgyvendinti vaiko, laikinai netekusio tėvų globos, globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, numatytas Civiliniame kodekse.

* Perduoti laikinai tėvų globos netekusį arba socialinę riziką patiriantį vaiką  globoti, ugdyti ir auklėti jį budinčio globotojo šeimoje, globėjo šeimoje.

 * Pagal individualų poreikį teikti, organizuoti ir koordinuoti socialines paslaugas globėjams ir  jų šeimose augantiems vaikams. Organizuoti tarpinstitucinį rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų ir specialistų bendradarbiavimą siekiant grąžinti vaiką į savo šeimą ir tenkinti jo pagrindinius gyvybinius ir socialinius poreikius.

* Vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką, parengimą globai, organizuoti jų mokymus, atlikti globėjų, įtėvių atranką, pateikti išvadas VTAT, vertinti globėjų veiklą, konsultuoti juos ir teikti reikalingą socialinę pagalbą.

 

Šiuo metu  mūsų atliekama projektinė socialinė veikla

 

LR SADM projekto „Vaikas šeimoje“ vykdymas, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, parengimas globai, mokymų organizavimas, globėjų ir įtėvių atranka, išvadų teikimas, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas Šilutės mieste, rajone. Metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams, šeimynoms.

Vyksta Projekto Nr. 08.4.1 – ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas.

 

Globos centro veiklos paskirtis            

   Dalyvauti „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų sistemos sąlygų kūrimo projekte“.

    Užtikrinti, kad globojantiems tėvų globos netekusius vaikus budintiems globotojams,  globėjams (rūpintojams), įtėviams ar ketinantiems tapti globėjais, įtėviais būtų suteikiama profesionali konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo jį globojančioje šeimoje.

   Siekti įtvirtinti bendruomenėje  vaiko globėjo statusą, kad tėvų globos netekęs vaikas arba  vaikas, laikinai atsidūręs kritinėje socialinėje padėtyje, patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų, šeimos metu, kad būtų sudarytos tinkamos jų  vystymosi, ugdymo, auklėjimo, kasdieninės priežiūros globėjų (rūpintojų) šeimose sąlygos.

  Bendromis tarpinstitucinėmis Šilutės rajono savivaldybės švietimo, vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, kitų valstybinių įstaigų darbuotojų, specialistų, savivaldybės seniūnų, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, globėjų (rūpintojų), vaiko šeimos artimųjų, giminaičių, bendruomenės pastangomis ir darbu suteikti reikalingą socialinę pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekti vaiko grąžinimo į šeimą.


Socialinių darbuotojų komandos darbo turinys                                           

 

Informavimas, konsultavimas, bendravimas.

Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paieška, mokymas pagal GIMK programą.

Budinčių globotojų, globėjų globojamų vaikų socialinių poreikių vertinimas, socialinės pagalbos teikimas, organizavimas, koordinavimas.

Reikalingos pagalbos laikinai tėvų globos netekusiam vaikui suteikimas, jo teisių ir interesų atstovavimas pagal LR Civilinį kodeksą, švietimo, teisėsaugos, sveikatos, socialiniais, kt. klausimais.

Individualaus darbo plano su globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju sudarymas krizės, intensyvios pagalbos atvejais, jo stebėsena, vertinimas, koregavimas, įgyvendinimas.

Individualus darbas su laikinai tėvų globos netekusiu vaiku parengiant jį susitikimams su tėvais, padedant išgyventi socialines, psichologines krizes, socialinius pokyčius, mokant jį priimti globėjo pagalbą, ugdant pozityvų socialinį elgesį.

Paslaugų teikimo sutarties su budinčiu globotoju sudarymas, bendradarbiavimas, socialinė pagalba budinčio globotoje šeimoje augantiems vaikams.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su VTAT, rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, kitais valstybės, savivaldybės teisėsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės globos institucijų darbuotojais, specialistais, seniūnais, seniūnijų socialiniais darbuotojais ir bendruomene siekiant teikti socialinę pagalbą socialinę riziką patiriančiai šeimai.

Socialinių ryšių palaikymas tarp vaiko ir jo biologinių tėvų, socialinis bendravimas su vaiko šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais.

 

        Ar Jūs galėtumėte išpildyti didžiausią vaiko, netekusio tėvų globos,                                            svajonę – turėti šeimą?

                              Juk šeima, tai ne vieta, tai – žmonės !Kreiptis galite (asmeniškai žodžiu, raštu, elektroniniu paštu, per mūsų socialinių paslaugų įstaigos internetinę svetainę www.silutesspc.istaiga.lt).

Informacija apie vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą galite rasti  www.globoscentrai.lt

 

Šilutės socialinių paslaugų centras, atliekantis Globos centro funkcijas,

Tilžės g. 32, LT-99168, Šilutė,

tel. (8 441) 53 014, tel./faks. (8 441) 53 212,  mob. 8 616 36878,

el. p. silutesspc@gmail.com                                      

 


Globos centre dirba 2 (1 etatas) atestuoti socialiniai darbuotojai, 3 socialinai darbuotojai (globos koordinatoriai), 1 socialinis darbuotojas, bei teikiamos pcichologo konsultacijos.

 

 -Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Milda Vaičiūnienė 8 657 89334 spc.milda.vaiciuniene@gmail.com

 -Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Ieva Kazakauskaitė 8 657 72678 spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com

 -Socialinis darbuotojas Veronika Šlakaitienė 8 657 70136 spc.veronika.slakaitiene@gmail.com

-Atestuotas socialinis darbuotojas Lina Linkytė 8 657 89983 silutesspc.globaslauga@gmail.com

-Atestuotas socialinis darbuotojas Reda Urbaitytė 8 657 89987 silutesspc@gmail.com

-Atestuotas socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Eglė Vermontienė 8 657 70141 silutesspc.egle@gmail.com

 


Globos centras: Tilžės g. 32, Šilutė. (329,330 kabinetai). Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val. Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.


Puslapis "-Globos centras" atnaujintas 2020-05-13