-Globos centras


  

             

                                        Globos centro funkcijos

              Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. A1-327 „Dėl pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugų teikimo pavedimo Šilutės socialinių paslaugų centrui“ nuo 2016 m. balandžio 1 d. Šilutės socialinių paslaugų centrui pavesta teikti  Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą.

              2018 m. gegužės 31 d. Šilutės r. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-1048 „Dėl pavedimo vykdyti globos centro funkcijas“ Šilutės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų veiklos sritys prasiplėtė – įsteigtas Pagalbos globėjams (rūpintojams)ir įvaikintojams skyrius, atliekantis Globos centro funkcijas.

Pagrindinės Centro funkcijos

* Įgyvendinti vaiko, laikinai netekusio tėvų globos, globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, numatytas Civiliniame kodekse.

* Perduoti laikinai tėvų globos netekusį arba socialinę riziką patiriantį vaiką  globoti, ugdyti ir auklėti jį budinčio globotojo šeimoje, globėjo šeimoje.

 * Pagal individualų poreikį teikti, organizuoti ir koordinuoti socialines paslaugas globėjams ir  jų šeimose augantiems vaikams. Organizuoti tarpinstitucinį rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų ir specialistų bendradarbiavimą siekiant grąžinti vaiką į savo šeimą ir tenkinti jo pagrindinius gyvybinius ir socialinius poreikius.

* Vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką, parengimą globai, organizuoti jų mokymus, atlikti globėjų, įtėvių atranką, pateikti išvadas VTAT, vertinti globėjų veiklą, konsultuoti juos ir teikti reikalingą socialinę pagalbą.

 

Šiuo metu  mūsų atliekama projektinė socialinė veikla

 

LR SADM projekto „Vaikas šeimoje“ vykdymas, globėjų (rūpintojų), įtėvių paieška, parengimas globai, mokymų organizavimas, globėjų ir įtėvių atranka, išvadų teikimas, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas Šilutės mieste, rajone. Metodinė pagalba bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams, šeimynoms.

Vyksta Projekto Nr. 08.4.1 – ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ įgyvendinimas.

 

Globos centro veiklos paskirtis            

   Dalyvauti „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų sistemos sąlygų kūrimo projekte“.

    Užtikrinti, kad globojantiems tėvų globos netekusius vaikus budintiems globotojams,  globėjams (rūpintojams), įtėviams ar ketinantiems tapti globėjais, įtėviais būtų suteikiama profesionali konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko ugdymo ir auklėjimo jį globojančioje šeimoje.

   Siekti įtvirtinti bendruomenėje  vaiko globėjo statusą, kad tėvų globos netekęs vaikas arba  vaikas, laikinai atsidūręs kritinėje socialinėje padėtyje, patirtų kuo mažesnę žalą atskyrimo nuo tėvų, šeimos metu, kad būtų sudarytos tinkamos jų  vystymosi, ugdymo, auklėjimo, kasdieninės priežiūros globėjų (rūpintojų) šeimose sąlygos.

  Bendromis tarpinstitucinėmis Šilutės rajono savivaldybės švietimo, vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, teisėsaugos, kitų valstybinių įstaigų darbuotojų, specialistų, savivaldybės seniūnų, socialinių darbuotojų, socialinių pedagogų, globėjų (rūpintojų), vaiko šeimos artimųjų, giminaičių, bendruomenės pastangomis ir darbu suteikti reikalingą socialinę pagalbą vaiko biologiniams tėvams, siekti vaiko grąžinimo į šeimą.


Socialinių darbuotojų komandos darbo turinys                                           

 

Informavimas, konsultavimas, bendravimas.

Budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų) paieška, mokymas pagal GIMK programą.

Budinčių globotojų, globėjų globojamų vaikų socialinių poreikių vertinimas, socialinės pagalbos teikimas, organizavimas, koordinavimas.

Reikalingos pagalbos laikinai tėvų globos netekusiam vaikui suteikimas, jo teisių ir interesų atstovavimas pagal LR Civilinį kodeksą, švietimo, teisėsaugos, sveikatos, socialiniais, kt. klausimais.

Individualaus darbo plano su globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju sudarymas krizės, intensyvios pagalbos atvejais, jo stebėsena, vertinimas, koregavimas, įgyvendinimas.

Individualus darbas su laikinai tėvų globos netekusiu vaiku parengiant jį susitikimams su tėvais, padedant išgyventi socialines, psichologines krizes, socialinius pokyčius, mokant jį priimti globėjo pagalbą, ugdant pozityvų socialinį elgesį.

Paslaugų teikimo sutarties su budinčiu globotoju sudarymas, bendradarbiavimas, socialinė pagalba budinčio globotoje šeimoje augantiems vaikams.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su VTAT, rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriumi, kitais valstybės, savivaldybės teisėsaugos, švietimo, sveikatos priežiūros, socialinės globos institucijų darbuotojais, specialistais, seniūnais, seniūnijų socialiniais darbuotojais ir bendruomene siekiant teikti socialinę pagalbą socialinę riziką patiriančiai šeimai.

Socialinių ryšių palaikymas tarp vaiko ir jo biologinių tėvų, socialinis bendravimas su vaiko šeimos nariais, artimaisiais, giminaičiais.

 

        Ar Jūs galėtumėte išpildyti didžiausią vaiko, netekusio tėvų globos,                                            svajonę – turėti šeimą?

                              Juk šeima, tai ne vieta, tai – žmonės !Kreiptis galite (asmeniškai žodžiu, raštu, elektroniniu paštu, per mūsų socialinių paslaugų įstaigos internetinę svetainę www.silutesspc.istaiga.lt).

Informacija apie vaiko globą (rūpybą), įvaikinimą galite rasti  www.globoscentrai.lt

 

Šilutės socialinių paslaugų centras, atliekantis Globos centro funkcijas,

Tilžės g. 32, LT-99168, Šilutė,

tel. (8 441) 53 014, tel./faks. (8 441) 53 212,  mob. 8 616 36878,

el. p. silutesspc@gmail.com                                      

 


Globos centre dirba 2 (1 etatas) atestuoti socialiniai darbuotojai, 3 socialinai darbuotojai (globos koordinatoriai), 1 socialinis darbuotojas, bei teikiamos pcichologo konsultacijos.

 

 -Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Milda Vaičiūnienė 8 657 89334 spc.milda.vaiciuniene@gmail.com

 -Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Ieva Kazakauskaitė 8 657 72678 spc.ieva.kazakauskaite@gmail.com

 -Socialinis darbuotojas Veronika Šlakaitienė 8 657 70136 spc.veronika.slakaitiene@gmail.com

-Atestuotas socialinis darbuotojas Lina Linkytė 8 657 89983 silutesspc.globaslauga@gmail.com

-Atestuotas socialinis darbuotojas Reda Urbaitytė 8 657 89987 silutesspc@gmail.com

-Atestuotas socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) Eglė Vermontienė 8 657 70141 silutesspc.egle@gmail.com

 


Globos centras: Tilžės g. 32, Šilutė. (329,330 kabinetai). Darbo laikas: Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val. Mokymų ir grupių susitikimų laikas derinamas individualiai.


Nuo 2020-07-01 įsigalioja nauja Socialinių paslaugų įstatymo redakcija

                      Įstatyme patikslinama socialinių paslaugų teikimo tvarka tėvų globos netekusių vaikų globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, Globos centro funkcijos.

 Globos centras socialines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) teikia be asmens prašymo, todėl bendra socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka netaikoma. Socialinių paslaugų poreikių vertinimą arba įvertinimo organizavimą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams) ir jų prižiūrimiems  ar globojamiems vaikams atlieka globos koordinatorius. Socialinių paslaugų įstatyme apibrėžiamos sąvokos:

      Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, kuri, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką, socialinę riziką patiriantį vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), įtėviams, šeimynų dalyviams, socialinių paslaugų įstaigų, dirbančių su vaikais, darbuotojams, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams vaiką grąžinant į šeimą.

Budintis globotojas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymus ir budinčių globotojų konsultavimo kursus, pagal su Globos centru sudarytą tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį prižiūrintis likusius be tėvų globos vaikus, socialinę riziką patiriančius vaikus, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais, arba šioje sutartyje nustatytais atvejais teikiantis kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą. Budintis globotojas vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą. Jam mokamas darbo atlygis yra 1 minimalus mėnesio atlyginimas (555 eurai) ir vaikui išlaikyti skiriamos lėšos (vaiko globos (rūpybos) išmokos) už kiekvieną globojamą vaiką pagal Išmokų vaikams įstatymą.

Vaikus globojanti šeima – sutuoktiniai ar vienas gyvenantis asmuo, ne jaunesnis kaip 21 metų (reikalavimas būti sukakusiam 21 metų amžių netaikomas vaiko artimajam giminaičiui), įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrintys ar globojantys (besirūpinantys) vaikus (vaikais).

        Globos centrui pavestos funkcijos, susijusios su vaiko globa (rūpyba):

 - globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška;

 -  globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpinti), įvaikinti vaikus vertinimas bei socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas vaikams, darbuotojų parengimas dirbti šiose įstaigose;

 - socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka parenka vaikui globėją (rūpintoją) ir teikia jo kandidatūrą savivaldybės administracijai, jeigu vaikui nustatyta laikinoji globa. Galimo nuolatinio globėjo (rūpintojo) kandidatūros teikimas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui;

 - teikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aktualią informaciją apie asmenis, pasirengusius globoti (rūpinti) vaikus;

 - organizuoja ir pagal Globos centro nustatytą poreikį teikia pagalbą globojamiems (rūpinamiems) vaikams;

 - organizuoja ir teikia pagalbą globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams, socialinių paslaugų įstaigų, teikiančių paslaugas vaikams, darbuotojams;

 - teikia kitas teisės aktuose numatytas paslaugas, susijusias su vaikų globa (rūpyba).

 

 

 

 Puslapis "-Globos centras" atnaujintas 2020-06-30